אלמנטים: תנאי השימוש

1) ידוע לרוכש והוא מאשר בחתימתו להלן כי "ישראל לונדנר - תפיסת עומק" היא בעלת כל הזכויות בכל אחד מן האלמנטים שבמאגר, לרבות זכות הבעלות וזכות היוצרים בכל אחת מן היצירות שבכל אחד מן האלמנטים שלעיל, וזכות היוצרים בתוכנה הכוללת את האלמנטים ("אלמנט") המסופקת בזה ( כולם יחדיו - "היצירות").

2) הרוכש מקבל בזה רשות שימוש מוגבלת, אישית ובלתי ייחודית, ביצירות, בהתאם לתנאי הרישיון שבמסמך זה. למעט רשות השימוש לעיל, הרוכש אינו מקבל כל זכות אחרת ביצירות. כמו, למרות השימוש במילים דוגמת "רוכש", "רכישה" ודומות להן, במסמך זה או בקשר עם העיסקה, מובהר כי הרוכש מקבל רק רשות שימוש, ואינו רוכש בעלות או זכות אחרת ביצירות. רשות השימוש ניתנת לרוכש בלבד, ואינה ניתנת להעברה, במישרין או בעקיפין, ללא הסכמת "ישראל לונדנר - תפיסת עומק" מראש ובכתב.

אופן אספקת האלמנטים הוא כקובץ סגור PNG או JPEG בלבד. לא תינתן אפשרות קבלת קבצים פתוחים הניתנים לעריכה כגון פוטושופ או אילוסטרייטור. האלמנטים נמכרים כמו שהם ללא כל שינוי באלמנט עצמו. בקשת שינוי בגוף האלמנט כרוך בתשלום נוסף שאינו כלול במחירון המקורי בהתאם לשיקול דעת הבלעדי של "תפיסת עומק". הלקוח מאשר כי האלמנט / האלמנטים שבחר מתאימים למטרה שלשמם רכש אותם, ובדק את ההתאמה המלאה של האלמנט לצורך המבוקש לפני הרכישה.

3) בתמורה לקבלת רשות השימוש, ישלם הרוכש ל"תפיסת עומק" את הסכום שהמבוקש, בהתאם לתנאי תשלום קבועים מראש. רשות השימוש ניתנת על תנאי מתלה, והתנאי הוא שהרוכש ישלם את מלוא הסכום שלעיל במועדו. לא שולם הסכום כאמור, יראו את ההסכם כבטל מלכתחילה ואת רשות השימוש כאילו לא ניתנה.

4)  רשות השימוש ניתנת לשימוש כמפורט להלן בלבד:

4.1)  שימוש באלמנטים לצורך יצירת מסמכים במחשבים הנזכרים בסעיף 4 לעיל (בין במדיה אלקטרונית, ובין במדיה של נייר, על–ידי הדפסה)

4.2)  יצירה של עותק של אלמנט למטרת גיבוי בלבד. למען הסר ספק מתן גישה מרחוק לאלמנטים (למשל - דרך האינטרנט), למי שאינם עובדים של הרוכש שמקום עבודתם הקבוע הוא באתר, טעונה הרשאה נפרדת מראש ובכתב. שימוש באלמנטים בכל מקום אחר זולת האתר טעון הרשאה נפרדת מראש ובכתב.

5) הרוכש מתחייב להימנע מכל אחת מן הפעולות שלהלן:

  • העברה או מסירה, בכל דרך (לרבות מכירה, השכרה, הפצה, בתמורה או שלא בתמורה, במישרין או בעקיפין), של היצירות לצד שלישי כלשהו, למעט ככל שזו הותרה במפורש בתנאי רשיון זה, וכל פעולה אשר יש בה משום נסיון להעניק לצד שלישי זכויות כלשהן ביצירות.
  • שימוש באלמנטים לשם יצירת גרסה אלקטרונית שלהם שאינה אלמנט, המאפשרת יצירה של מסמכים המכילים את האלמנטים.
  • העתקה, שכפול וכיוב' של היצירות שאינו מותר במפורש בסעיף 5 לעיל, והעתקה, שכפול וכיוב' של היצירות לצורך ביצוע אחת הפעולות האסורות המפורטות בסעיף 5 זה.
  • העברה של מסמך במדיה אלקטרונית הכולל את האלמנטים או מתן גישה למסמך כאמור (לרבות דרך האינטרנט), אלא אם הרוכש נקט את האמצעים הנדרשים כדי למנוע העתקה של אלמנט שתאפשר למקבל המסמך או לבעל הגישה אליו ליצור מסמכים חדשים הכוללים את האלמנטים.
  • הנדסה חוזרת ודה-קומפילציה של אלמנט.
  • שימוש בשמות האלמנטים או בשמה של "תפיסת עומק" שלא לגבי האלמנט המתאים שנתקבלה לגביו רשות השימוש מאת "תפיסת עומק".
  • בנוסף, הרוכש מתחייב לנקוט את כל האמצעים הדרושים כדי להבטיח את קיום התחייבויותיו על–ידי עובדיו.

הוראות סעיף 5 זה יחולו על היצירות, אלמנט והאלמנטים, ועל כל חלק מהם.

6)  מבלי לגרוע מכל זכות אחרת על–פי דין, "תפיסת עומק" תהיה רשאית לבטל לאלתר את רשות השימוש שניתנה לרוכש, בכל מקרה של הפרה של התחייבות הרוכש לפי סעיף 5 לעיל, או של שימוש ביצירות למטרה שלא פורטה בסעיף 5 לעיל. "תפיסת עומק" תהיה רשאית לבטל את רשות השימוש שניתנה לרוכש בכל מקרה אחר של הפרת תנאי הרשיון, אם הרוכש לא יתקן את ההפרה בתוך 03 יום מעת שנדרש לכך. עם ביטול הרשות או בטלותה, מכל סיבה שהיא, יחזיר הרוכש ל"תפיסת עומק" את היצירות, לא ישאיר ברשותו עותק שלהן (זולת מסמכים שהודפסו תוך שימוש באלמנטים לפני הביטול) ויימנע מכל שימוש נוסף באלמנטים. ידוע לרוכש כי שימוש בלתי מורשה ביצירות מהווה עוולה אזרחית ועבירה פלילית, אשר תגרור נקיטת אמצעים משפטיים נגד המפר(ים).

7) הרוכש זכאי לבטל את רכישת רשות השימוש, ובלבד שהיצירות טרם נמסרו לו, ובתמורה לתשלום סכום השווה לחמישית הסכום המפורט בראש עמוד זה לאחר מסירת היצירות לרוכש, לא יהיה רשאי הרוכש לבטל את ההזמנה וכן לא תינתן כל אפשרות להחלפה של האלמנטים, כל האמור בסעיף זה הינו בתנאי ולא חלפו 14 יום מתאריך הרכישה

8) "תפיסת עומק" אינה אחראית לכל נזק העלול להיגרם כתוצאה משימוש ביצירות (לרבות נזק ישיר, נזק עקיף, נזק תוצאתי) או אי התאמתן, זולת נזק גוף בלבד. בכל מקרה של אי תקינות של היצירות, שנגרם עקב מעשה או מחדל של "תפיסת עומק", יהיה הרוכש רשאי, אם יבחר בכך, לקבל עותק חלופי של היצירות, וקבלת עותק חלופי כאמור תהיה התרופה היחידה לה יהיה זכאי הרוכש במקרה כאמור.

9) הוראות רשיון זה יחולו על אלמנטים נוספים שייבחרו על–ידי הרוכש בהתאם להזמנה הראשונית ועל כל הזמנה נוספת של אלמנטים, אלא אם נקבע במפורש ובכתב אחרת.

אנו מאחלים לכל לקוחותינו שימוש מהנה ומועיל באלמנטים שרכשתם.

חזרה לדף האלמנטים

משרד פרסום, תפיסת עומק

עיצוב פרסום וקריאייטיב

כתובת המשרד: מרכז העסקים 'לב הרמה' - קומת כניסה | נהר הירדן 1 בית שמש | טלפון 077-340-1229 | פקס 0722-710-904

האתר נבנה ע"י תפיסת עומק © כל הזכויות שמורות